Hướng dẫn phân công nhiệm vụ đối với 05 chức danh công chức xã
(15/10/2011 9:10:19 CH)

             I. Chức trách của công chức xã.

             Công chức các xã có trách nhiệm giúp UBND cấp xã quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác (Tài chính, Tư pháp, Địa chính, Văn phòng, Văn hóa – Xã hội) và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND cấp xã giao.

            II. Nhiệm vụ của công chức xã.

1. Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:

* Đối với các xã bố trí 02 người.

+ 01 người làm công tác Nông lâm nghiệp - Môi trường – xây dựng: 

- Thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”.

- Tham mưu cho UBND xã chuyên trách về công tác nông - lâm nghiệp (theo dõi việc sản xuất nông lâm nghiệp, áp dụng khoa học kỷ thuật vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương…).

- Quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

- Đảm nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến môi trường như: Điều tra những khu vực môi trường bị ô nhiễm, lập danh sách các nguồn gây ô nhiễm môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tìm cách xử lý, hòa giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch huy động các nguồn nhân lực nhằm ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi trường gây ra theo phân công của UBND huyện; tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng của xã;

- Thực hiện đăng ký và kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo ủy quyền của UBND cấp huyện.

+ 01 người làm công tác Địa chính:

- Tham mưu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật; triển khai, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thực hiện việc đăng ký, lập và quản lý hồ sơ địa chính; theo dõi biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; bảo quản tư liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ; thực hiện quản lý dấu mốc đo đạc và mốc địa giới hành chính trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định hồ sơ, trình UBND xã việc cho thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch đảm bảo đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Pháp luật.

- Tham gia hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của dân về đất đai, để giúp UBND cấp có thẩm quyền giải quyết; tham mưu tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và biểu mẫu quy định.

* Đối với các xã hiện nay mới bố trí 01 cán bộ địa chính NN-XD&MT: Cán bộ được bố trí chức danh này đảm nhiệm toàn bộ công việc của chức danh địa chính NN-XD&MT.

2. Tài chính - kế toán: 

* Đối với xã bố trí 02 người.

+ 01 người làm công tác xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, lập dự toán thu chi ngân sách xã, phân bổ dự toán thu chi, quyết toán ngân sách; báo cáo tài chính, công khai tài chính, theo dõi tài sản công, các quỹ công chuyên dùng, các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định; thực hiện theo quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.

+ 01 người làm công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; tham mưu cho UBND xã trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và Luật xây dựng.

* Các xã có 01 cán bộ Tài chính - KT thì đảm nhiệm toàn bộ các công việc trên.

 3. Tư pháp – hộ tịch:

* Đối với các xã bố trí 02 người:

+ 01 người  làm công tác soạn thảo văn bản, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật theo quy định, giúp UBND xã chỉ đạo cộng đồng dân cư, xây dựng hương ước, quy ước thôn bản; xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật và công tác thi hành án tại cơ sở; theo dõi báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ 01 người thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp; công chứng, chứng thực và thực hiện nhiệm vụ tại “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác tư pháp được cấp trên giao.

* Đối với các xã bố trí 01 người làm công tác Tư pháp – HT đảm nhiệm toàn bộ công việc trên.

4. Văn hoá - xã hội:

+ 01 người làm công tác thông tin tuyên truyền giáo dục; tổ chức hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ; xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương và công tác “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao; sơ kết tổng kết báo cáo công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao.

+ 01 người làm công tác lao động thương binh xã hội; thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng hưởng chính sách lao động - TBXH; hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội; theo dõi việc thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội; thực hiện chính sách dân tộc tại cơ sở; thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động thương binh xã hội; công tác gia đình, quản lý khai thác sử dụng trạm phát thanh cấp xã.

5. Văn phòng - thống kê:

*Các xã bố trí 03 người.

+ 01 người làm công tác xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi việc thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; Thống kê tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, tham mưu giúp UBND trong chỉ đạo thực hiện; giúp UBND dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền.

+ 01 người làm công tác Thi đua khen thưởng; Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa”.

+ 01 người làm công tác giúp HĐND tổ chức kỳ họp, giúp UBND tổ chức tiếp dân, tiếp khách, nhận đơn thư khiếu nại của dân chuyển tới HĐND hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết; Đảm bảo  điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp HĐND, cho công việc của UBND; Giúp HĐND và UBND thực hiện nhiện vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND và UBND theo quy định của pháp luật và công tác được giao; quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, làm báo cáo gửi cấp trên. Giúp Văn phòng Đảng ủy thực hiện một số nhiệm vụ của Đảng.

* Đối với các xã bố trí 02 người.

+ 01 người làm công tác xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi việc thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; Thống kê tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, tham mưu giúp UBND trong chỉ đạo thực hiện; giúp UBND dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền; làm báo cáo gửi cấp trên; Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã.

+ 01 người làm công tác giúp HĐND tổ chức kỳ họp, giúp UBND tổ chức tiếp dân, tiếp khách, nhận đơn thư khiếu nại của dân chuyển tới HĐND hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết; Đảm bảo  điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp HĐND, cho công việc của UBND; Giúp HĐND và UBND thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND và UBND theo quy định của pháp luật và công tác được giao; Công tác Thi đua khen thưởng; Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa”.

Bùi Hồng Sâm

Phòng Nội vụ